Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Uygulamaları

Mevcut bir varlığın yeniden yapılandırılarak farklı bir varlığa dönüştüğü yöntemde benzer yapıda olan ürünler bir havuza alınıp, bu havuz dayanak gösterilerek tahvil, bono vb hazine ürünü ihraç edilmektedir. VDMK üretim sürecinde ortaya çıkan finansal ürünlerin hem küresel piyasaların oluşmasını hem de türev piyasaların gelişmesini sağladığı ifade edilmektedir. Menkul kıymetleştirme ile banka dışı kredi veren kurumlar mevcut kredilerini bilanço dışına çıkararak yeni kredi vermek için sermaye elde ediyor olacaklardır. Bankaların farklı kredi ürünlerini varlıklaştırıp bilanço dışına çıkarmaları uygulamaları 90’lı yılların ortalarında hız kazanmıştır. Bu dönemde seküritizasyon, konut kredilerinden, taşıt kredilerine, kredi kartları alacaklarından öğrencileri kredilerine varacak bir alanda genişlemiştir. 90’lı yıllarda
Devamı


Düzenli Piyasalarda Kredi Türevleri

 Düzenli Piyasalarda Kredi Türevleri Düzenli piyasalarda işlem gören kontratlar multi-name türü sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler tek bir kredi ürününe değil bir çok krediden oluşan bir portföye işlem yapma imkanı vermektedir. Örnek olarak en likit endeks olan cdx-na-ıg endeksi verilebilir. Bu endeks her biri yatırım yapılabilir rating’e sahip Kuzey Amerikan kökenli 125 adet kurumsal krediden oluşmaktadır. Amerika piyasalarında cdx olarak adlandırılan bu ürünler Avrupa ve Uzakdoğu piyasalarında itraxx olarak adlandırılmaktadır. Bu tür ürünlerin vadeleri genellikle 5, 7 ve 10 yıllık olmaktadır. Satın alınan türev ürünün içeriğinde bulanan varlıklar 6 aylık dönemlerde gözden geçirilmektedir. Standartlara uymayan yapıda varlıklar paketten çıkarılıp yerine yeni varlıklar
Devamı


Kredi Temerrüt Riski Koruma İşlemleri (CDS)

En çok kullanılan kredi türevi ürünü olan CDS yani kredi temerrüt takası olarak türkçeye çevirebileceğimiz enstrümandır. Anlaşma kapsamındaki kredinin sigortası anlamına gelecek uygulaması olan üründe taraflardan biri satmış olduğu risk karşılığında peşin veya dönemlik prim öderken kredinin temerrüde düşme riskinden korunmaktadır. Diğer taraf sağladığı koruma kapsamında prim geliri elde ederken kredinin temerrüde düşmesi durumunda diğer tarafa ödeme yapmakla sorumludur. CDS kredi riskinin bir kurumdan diğer kuruma aktarılmasına izin veren bir mekanizmadır. CDS’lerin vadesi ile kredinin vadesinin aynı olması şart değildir ve piyasada çoğunlukla aynı vadeye sahip olmazlar.CDS alıcı ve satıcıları ağırlıklı olarak bankalar, sigorta şirketleri, ve hedge fonlardır. Ancak bu
Devamı


Kredi Türevleri Nedir

Kredi türevi tanım olarak bakıldığında aktifte bulunan bir kredi ürününü toplam getiri oranının daha altında bir oranda üçüncü kurumlara devri olarak ifade edilebilir. Konu olarak kredi riskinden kaçınılması veya üstlenilmesi amaçlandığı için, taraflardan biri koruma satın alırken diğer koruma satmaktadır. Kredi fiziki olarak ilgili ilk bilançodan çıkmaz ancak kredinin nakit akışı türev alıcısı tarafından sağlanmalıdır. Kredi türevinin sağlıklılığı nakit akışına göre değerlendirilir. Kredi türevleri ile portföy yönetimi yapan kurumlar kredi varlıklarından kaynaklı risk oranlarını azaltıp yükseltebilirler. Bazı portföy yönetim şirketleri karlılıklarını artırmak amacıyla portföylerine kredi riski yüksek ürün sokmak amacıyla kredi türevlerini kullanabilirler. Bu durumun tam tersi durumda kredi riski
Devamı


Faiz Oranı Türevleri

Faiz oranlarının üzerinde yapılan türev işlemlerin ilk türleri düzenli piyasalarda 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Ancak bu ürünlerin işlerlik kazanması tezgah üstü piyasalarda 1981 yılında yapılan ilk işlemler ile başlamıştır. Faiz oranı türevleri tezgah üstü piyasalarda da düzenli piyasalarda da işlem görmektedir. Küresel finansman olanaklarının artması nedeniyle farklı para cinslerinden veyahut farklı faiz oranlarından kredi kullanan bankalar, kurumsal firmalar ve büyük yatırımcılar bu ürünleri kullanmaktadırlar. Faiz oranı ile ilgili türevlere interest rates swaps (IRS) denilmektedir. Yurtiçi bankalarımızda işlemlerinde bu ürünler için yabancı tanımlamaları kullanmaktadır. Faiz oranı anlaşmaları düzenli piyasalarda gerçekleşen işlemlerin %99,5 oluşturmaktadır Tezgahüstü işlemlerin de önemli bir kısmını oluşturan bu
Devamı