Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Sıralamaları

Bireysel emeklilik fon tiplerinden biri olan emeklilik yatırım fonlarının, yıllar itibarıyla ve şirketler bazında en iyi ve en kötü performansı gösteren fonlarının tablolar halinde gösterimi ve açıklamaları bir önceki bölümde detaylı bir şekilde yapılmaktadır. 2015 yılındaki en iyi ve en kötü performansları gösteren emeklilik yatırım fonlarının Sharpe oranı, Treynor endeksi ve Jensen ölçütüne göre kendi aralarındaki performans sıralaması, güncel durumu özetlemektedir. Bu amaçla oluşturulmuş tablolar aşağıda yer almaktadır.   Sharpe oranına göre, en iyi performans gösteren EYF’ler arasındaki, birinci en başarılı fon Allianz Yaşam ve Emeklilik Şirketi’ne ait Likit Fon-Esnek-AMP, ikinci en başarılı fon Fiba Emeklilik ve Hayat Şirketi’ne ait
Devamı


Bireysel Emeklilik Fonlarına İlişkin Performans Değerlendirmelerinin Sonuçları

Uygulama döneminin uzunluğu nedeniyle, 2005-2015 tarihleri arasında, şirketler bazında ve yıllar bazında işlem görmekte olan fon sayıları ve türleri farklılık göstermektedir. 2005-2015 tarihleri arasında yeni kurulan şirketler, mevcut şirketlerin içerisinde de yeni kurulan fonlar söz konusu olmaktadır. Bireysel emeklilik sistemindeki fonların tamamına ilişkin, tüm fonların başarılarına yönelik bir durum analizinde bulunmak amacıyla, farklılık gösteren fonlar arasında bir eleme yapılmamıştır. Uygulama döneminde yeni kurulan şirketlerin fonları ve mevcut şirketler tarafından yeni kurulan fonlar işlem görmeye başladığı tarihten itibaren, uygulamanın amacı ve kapsamı bölümünde açıklanan, SPK’nın belirttiği kısıta uygun bir şekilde uygulamaya dahil edilerek, bireysel emeklilik sisteminin tamamına yönelik bir analiz yapılmıştır.
Devamı


Bireysel Emeklilik Fonu Uygulama Yöntemleri

Uygulama kapsamındaki bireysel emeklilik fonlarının Ocak 2005 – Aralık 2015 dönemi arasındaki haftalık verilerine, SPK’nın resmi internet sitesinden emeklilik yatırım fonları fon ve tarih bazında bilgiler bölümünden ulaşılmıştır. Fonlara ilişkin birim pay değerleri üzerinden getiriler hesaplanmıştır. Söz konusu getirilerin analizi, çalışmanın önceki bölümünde anlatılan performans değerlendirme yöntemleri olan Sharpe Oranı, Treynor Endeksi ve Jensen Ölçütü ile yapılmıştır. Performans değerlendirme yöntemlerinin formüllerini oluşturan alt formüllere ilişkin değişkenlerin nasıl hesaplandığı aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. Bireysel Emeklilik Fonlarının Haftalık Getirileri   Uygulama kapsamındaki bireysel emeklilik fonlarının haftalık getirileri aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır. 𝑅𝑝 =Vt − Vt−1 Vt−1 Formülde, Rp : Bireysel emeklilik fonunun haftalık
Devamı


TÜRKİYE’DEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye’de 27 Ekim 2003 tarihinde bireysel emeklilik sisteminin uygulanmaya başlamasıyla faaliyet gösteren bireysel emeklilik fonları kısa bir zaman dilimi içinde hızlı bir gelişim göstermiştir. Bireysel emeklilik sistemi kapsamında, katılımcıların sayısı, bireysel emeklilik fonlarının sayıları ve varlık değerleri sürekli artış göstermektedir. Bireysel emeklilik sistemi hem katılımcılara hem de sermaye piyasalarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu açıdan bireysel emeklilik fonlarının performanslarının değerlendirilmesi ve performans değerlendirme sonuçları, öncelikle katılımcılara ve ardından kamuoyuna fayda sağlayacaktır. Bireysel emeklilik fonlarına ilişkin performans değerlendirmesi geçmiş dönem verileri üzerinden yapılsada, fonların geçmişte göstermiş oldukları performanslar, yatırımcılar ve kamuoyu açısından gelecek dönemlere ışık tutacaktır. Bu çalışmada, bireysel emeklilik yatırım fonlarının
Devamı


Portföy Performanslarının Değerlendirme Yöntemleri

Finansal piyasaların belirsizliği nedeniyle, yatırım fonlarının gelecekteki performanslarının bilinmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple geleceğe yönelik tahminler, fonların geçmiş performansları baz alınarak yapılmaktadır. Yatırımcılar, yatırım fonlarının gelecek dönemlerde göstereceği performansa ilişkin öngörülerini ve fon tercihlerini, ilgili fonların geçmiş dönemdeki performanslarını dikkate alarak belirlemektedir. Yatırım fonunun gösterdiği performans, beklenen getirinin ne ölçüde elde edildiğinin tespiti ve getiriyle birlikte riskin de göz önünde bulundurulması sonucunda ortaya çıkacaktır. Portföy performans değerlendirmesinde temel olarak uygulanan yöntem, toplam risk veya sistematik riske göre düzeltilmiş olan portföy getirisinin, daha önce belirlenen ve söz konusu risklere göre düzeltilmiş gösterge portföyünün getirisi ile karşılaştırılmasıdır. Literatürde en yaygın olarak kullanılan
Devamı


Bireysel Emeklilik Portföy Yönetiminde Riskin Hesaplanması

Borsalarda işlem gören yatırım araçlarının getirilerinin önceden tahmin edilemeyişi finans kuramı temellerinden biridir. Finansal varlıklara sahip olan kişi o varlıktan kaynaklanan haklara sahip olabileceği gibi, o varlık nedeniyle belirli risklerin tamamını ya da bir bölümünü de taşımaktadır. Finansal araçlar yatırımcıları risklerden koruyabilirler. Yatırımcıların, bir yatırımdan elde edecekleri getirileri maksimum seviyeye çıkarırken, aynı zamanda yatırımdan doğabilecek riskleri de minimum seviyede tutmaları doğru bir yatırımın göstergesi olacaktır. Yatırım ortamı belirsiz bir ortamdır ve yatırımcı için birçok risk unsuru içermektedir. Söz konusu belirsizlik durumu, yatırımcıları yatırım aşamasında zor kararlara sevk etmektedir. Fakat yatırımcı, servetini çeşitli varlıklar arasında paylaştırmak suretiyle portföyler oluşturarak, bu belirsizlik
Devamı


Bireysel Emeklilik Portföy Performasının Değerlendirilmesi

Yatırımcı amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığının ve yatırımcı amaçları doğrultusunda portföyün göstermiş olduğu başarının tespiti, portföy performansının değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Portföy performansının değerlendirilmesi, yapılan yatırımın ne ölçüde başarı gösterdiğinin anlaşılması açısından önem arz etmektedir. Portföy performansının değerlendirilmesi, geleceğe dair bir görüş oluşturması açısından, yatırımcılar tarafından oldukça önemsenmektedir. Yatırımcıların Hedeflerinin, Tercihlerinin ve Sınırlarının  Belirlenerek Sayısallaştırılması Menkul Kıymet Bazında, Ekonomik, Politik ve Sosyal Öğelerin Değerlendirilmesi Portföy Politikaları ve Stratejileri Sermaye Piyasası Beklentileri Portföy Oluşturulması  ve Revizyonu Varlık Dağıtımı, Portföy Optimizasyonu Menkul Kıymet Seçimi, Yatırımcı ile İlgili BelirlenenFaktörlerin İzlenmesi Ekonomi ve Piyasa ile İlgili Faktörlerin İzlenmesi Yatırımcı Amaçlarına Ne Ölçüde Ulaşıldığı, Performans Değerlendirilmesi
Devamı


Bireysel Emeklilik Genel Olarak Portföy Yönetimi

Birden fazla menkul kıymete yatırım yapılarak bir araya getirilmesi sonucu oluşan, kendine öz ölçülebilir nitelikteki yeni finansal varlığa portföy denmektedir. Her konuda alınan yatırım kararların uygulamaya konulduktan sonra, elde edilen sonuçlarının değerlendirilmesi yoluyla bir geri besleme mekanizmasının sağlanması, karar verilen yatırım sürecinin başarısı için zorunludur. Yatırım sürecinin başarısı veya sonuçların değerlendirilmesi, yatırımdan hedeflenen getirinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti ile mümkün olacaktır. Söz konusu tespit, uzmanlık gerektiren portföy yönetimi sayesinde birçok istatistik ve matematik teknikler uygulanarak yapılmaktadır. Portföy yönetimi, yatırımcıların sahip olduğu fonlar kapsamında, fon portföyünde bulunan menkul kıymetleri, maksimum getiri sağlayacak ve minimum risk içerecek şekilde dağıtılması işlemidir. Portföy yönetimi dinamik
Devamı


Türkiye’de Bireysel Emeklilik Fonlarının Sermaye Piyasalarına Etkileri

Bireysel emeklilik sisteminin başlangıcından bugüne, bireysel emeklilik fonlarının göstermiş olduğu sürekli artış ve 2013 yılından itibaren yapılmakta olan devlet katkısı, sisteme olan güveni artırmaktadır. Bu sayede sistemde katılımcı tabanı sürekli olarak genişlemekte ve sistemde istikrarlı bir büyüme söz konusu olmaktadır. BES katılımcıların emeklilik birikimlerini artırırken aynı zamanda büyüyen fonları ile ekonomiye ve sermaye piyasalarının gelişime katkı sağlamaktadır. Tasarrufların Artırılması   BES’in yurtiçi tasarruflar üzerindeki etkisi, bireysel emeklilik şirketleri tarafından katılımcılardan toplanan birikimler içerisinden, her yıl yatırıma ilk defa yönlendirilen tutarların ne kadar olduğu ile değerlendirilebilir. Bireysel emeklilik sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri, sisteme yeni giren her bir katılımcının, mevcutta devam
Devamı


Türkiye’de Emeklilik Yatırım Fonları

Kurulmuş olduğu 2003 yılından bu yana, yaklaşık 13 yıldır, Türkiye’de varlığını devam ettiren Bireysel Emeklilik Sistemi’nin, özellikle Ocak 2013 tarihi itibarıyla uygulanılmaya başlanan devlet katkısı teşviki sayesinde yakalamış olduğu ivmesi artarak devam etmiştir. Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin 27 Ekim 2003 tarihinde fiilen işlemeye başlaması ile ilk emeklilik yatırım fonları da halka arz edilmiştir. 2004 yılsonuna gelindiğinde Türkiye’de emeklilik yatırım fonu sayısı 81 adettir.  Söz konusu tarihte emeklilik yatırım fonlarının net varlık değeri 296.133.224 TL’dir ve 11 adet bireysel emeklilik şirket bulunmaktadır. 2015 yılına gelindiğinde, 2014 yılına göre %26 büyüyen emeklilik yatırım fonları, 2015 yılı sonu itibarı ile Devlet Katkısı fonları
Devamı